ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

article photo

Algemene verkoopsvoorwaarden van Chaffoteaux ('De fabricant')

Tarieven en verplichtingen

 

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verbintenissen en hebben behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking altijd de overhand op de voorwaarden van de koper.
 2. Onze prijslijst is louter indicatief. De beschrijving van de goederen in de catalogi is eveneens louter indicatief. Wij behouden ons het recht voor de componenten en het materiaal tijdens de productie te wijzigen volgens de normale industriële normen.
 3. Al onze schriftelijke offertes mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden worden getoond noch gekopieerd.
 4. In het bijzondere geval van onze serviceactiviteiten zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden beschikbaar op aanvraag.
 5. Ingeval producten worden verhuurd, zijn de voorwaarden van toepassing die in de contracten zijn vermeld.

 

Bestellingen en leveringstermijnen

 

 1. Door zijn bestelling verklaart de koper onvoorwaardelijk in te stemmen met de verkoops- en leveringsvoorwaarden. De leveringstermijnen zullen in de mate  van het mogelijke worden nageleefd volgens de productie-eisen. Een vertraging bij de levering verleent niet het recht een bestelling te annuleren en louter wegens een dergelijke vertraging kan geen enkele vergoeding worden geëist, behalve indien de leveringstermijnen objectief gezien onredelijk zou zijn en indien de koper uitdrukkelijk heeft aangestipt dat de naleving van de termijnen in zijn ogen een essentiële voorwaarde is.
 2. In geval van een volledige of gedeeltelijke annulering van een bestelling betreffende de levering van goederen door de koper of die door zijn toedoen wordt veroorzaakt, zal van de koper een forfaitaire en niet te verlagen vergoeding worden geëist die gelijk is aan 30% van het bedrag van de geannuleerde bestelling of van het geannuleerde gedeelte van de bestelling.
 3. Bij elke bestelling van afgewerkte producten en toebehoren voor minder dan 300,00 euro netto (exclusief BTW) zal voor de behandelingskosten een forfaitair bedrag van 10,00 euro (exclusief BTW) worden geëist en toegevoegd aan het totaal van de bestelling.

 

Betalingen en beheer van de onbetaalde bedragen

 

 1. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de factuur volledig is betaald. In geval van de volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de levering wegens welke oorzaak ook, behouden wij ons het recht voor de onbetaalde goederen op kosten van de koper terug te nemen.
 2. Elke klacht betreffende de goederen moet binnen de 8 dagen na de ontvangst ervan worden ingediend per aangetekende brief. Behoudens ons voorafgaand akkoord zal geen enkele terugzending van goederen worden aanvaard en voor zover de goederen ons in goede staat in hun originele staat worden geretourneerd.
 3. De risico’s die verbonden zijn aan het transport van de goederen blijven ten laste van de koper.
 4. Elke betaling moet aan ons gebeuren en in de munt waarin de factuur is opgesteld. De betalingen zijn verschuldigd binnen de termijnen die in het contract zijn voorzien. Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord zijn al onze facturen contant betaalbaar. De niet-betaling van een som op de vervaldag ervan leidt tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle sommen, ongeacht de voorziene betalingswijze. Elke factuur die op de vervaldag ervan niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op tegen de rentevoet van 10% per jaar. Indien de factuur op de vervaldag ervan niet wordt betaald, zal zij bovendien van rechtswege worden verhoogd met een som die gelijk is aan 15% van het verschuldigde saldo met een minimum van € 75,00 bij wijze van niet te verlagen en forfaitair strafbeding, verhoogd met de invorderingskosten.
 5. Indien de koper eveneens een leverancier van onze vennootschap is, kan in geval van de niet-betaling van een factuur op de vervaldag ervan van rechtswege een verrekening plaatshebben.

 

Garantie

 

 1. Het toestel moet worden geïnstalleerd door een geschoold vakman die tijdens de hele duur van de installatie de geldende normen en voorschriften van onze technische handleidingen moet volgen. De gebruiksaanwijzing die bij het toestel is gevoegd, moet nauwgezet worden gevolgd en het toestel moet op een passende manier worden gehanteerd. Bovendien moet het toestel geregeld door een specialist worden onderhouden. Enkel in deze omstandigheden wordt het toestel gegarandeerd in het kader van de geldende wetgeving.
 2. De garantie geldt vanaf de aankoopdatum van het toestel en dekt elke constructiefout. Om in aanmerking te worden genomen, moet bij elk verzoek om vervanging of herstelling krachtens de garantie de factuur worden voorgelegd en moet het toestel worden terugbezorgd met het inschrijvingsnummer ervan en samen met de toebehoren, het garantiecertificaat en de gebruikshandleiding. 

De duur van de garantie bedraagt doorgaans:

 • 3 jaar of 5 jaar voor de kuip (heetwatertoestel)
 • 2 jaar voor de componenten van het heetwatertoestel
 • 2 jaar voor de verwarmingsketels en klimaatregelingsartikelen

In alle gevallen wordt de exacte duur vermeld in de verstrekte documentatie (gebruiksaanwijzing, …).
De vervanging van een component kan in geen geval de initiële duur van de garantie verlengen.
De garantie geldt maar wanneer de toestellen normaal worden gebruikt en dekt niet de beschadigingen die bijvoorbeeld voortvloeien uit:

 • waterdruk (meer dan 7 bar)
 • wijziging van het veiligheidsaggregaat (getarreerd op maximum 7 bar) of het gebruik van een niet-gehomologeerd veiligheidsaggregaat.
 • ontbreken of slechte werking van het veiligheidsaggregaat (bijvoorbeeld blokkering die te wijten is aan kalkvorming, vorst, …)
 • fout in de elektrische aansluitingen of incorrecte aarding
 • het onder spanning zetten zonder water
 • allerlei schade, veroorzaakt door schokken of een val
 • kalkaanslag en niet-vervanging van de anode (om het jaar)
 • gebrekkige hydraulische aansluiting
 • waterkwaliteit die niet in overeenstemming is met de karakteristieken die als volgt worden bepaald:

in Frankrijk door de D.T.U.60.1

in België door het Koninklijk Besluit van 27 april 84 en ERRATA van 21 mei 85.


De garantie beperkt zich tot de vervanging of de herstelling van de toestellen en componenten die wij hebben erkend als zijnde van meet af aan gebrekkig.
Het arbeidsloon, de verpakkings- en reiskosten komen voor rekening van de koper.
De vervanging of de herstelling van een component, van een toestel kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.
De garantie dekt niet de eventuele schade die wordt veroorzaakt rondom en in de omgeving van het toestel (vb.: de waterschade die had kunnen worden voorkomen door een onmiddellijke herstelling van het toestel).
De garantie geldt enkel voor het toestel en voor de componenten ervan die door ons zijn geleverd, met uitsluiting van de volledige elektrische of hydraulische installatie van het toestel of van een gedeelte ervan.
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die worden veroorzaakt door het monteren of het demonteren van enig toebehoren of van enige inrichting, dat/die niet absoluut noodzakelijk is voor de werking van het toestel en dat/die de toegang ertoe belemmert en die kosten vallen in geen geval onder de garantie.
Tot slot kan de fabrikant niet worden gehouden tot de betaling van een schadeloosstelling of van een vergoeding ten gevolge van een eventuele gebruiksderving, onrechtstreekse schade, het niet-ingebruik-zijn van de uitrusting of het werkloos zijn van het personeel, commercieel verlies of winstderving, welk risico door de koper als onvermijdelijk wordt aanvaard.

 

Bevoegde instanties

 1. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onze overeenkomsten valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Namen.

Onze waarden

 • article photo

  Ervaring en innovatie

  100 jaar ervaring
  200 patenten op het vlak van de huishoudelijke warmte

 • article photo

  Nabijheid

  Ons team staat u elke dag opnieuw bij met advies, oplossingen en opleidingen die u helpen in de behoeften van uw klanten te voorzien.

 • article photo

  Eenvoud

  Gezond verstand en eenvoud zijn de leidraad van onze ontwikkelingsactiviteiten en onze commerciële aanpak.

 • article photo

  Toegankelijkheid

  Wij hebben er altijd naar gestreefd u en uw klanten geavanceerde, toegankelijke en competitieve technologieën ter beschikking te stellen.

 • article photo

  Knowhow inzake multi-energiesystemen

  Onze knowhow inzake multi-energiesystemen voor verwarming en sanitair comfort resulteert in milieuvriendelijke oplossingen voor uw klanten